SCHSHL DVL Hockey | St Anthony’s vs. Smithtown / Hauppauge | 10.01.14

October 2, 2014