SCHSHL Freshman Hockey | Sachem Braves vs Patchogue Medford

October 24, 2021