SCHSHL Freshman Hockey | Sachem Warriors vs Ward Melville

November 10, 2022